นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

วัตถุประสงค์

 • เว็บไซต์ www.guilddevper.com ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานและเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม IT Support และงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ และเพื่อให้ Developer มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม อีกทั้ง Developer หรือผู้ที่สนใจจ้างงานในสายงาน IT สามารถหางานและจ้างงานได้ในเว็บไซต์แห่งนี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง และเป็นจริงความจริง
 • ผู้ใช้บริการจะต้องยอมให้ทางทีมงาน GuildDevper และผู้ใช้งานหรือผู้ที่ต้องการจ้างงานคนอื่นๆเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และประวัติที่ผู้ใช้งานกรอกในเว็บไซต์ guilddevper.com ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถปิดแสดงเนื้อหาได้จากผู้ใช้งานคนอื่น ยกเว้นทีมงาน GuildDevper

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
วัตถุประสงค์
ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • E-mail และ Password
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • อีเมล
 • รูปภาพ
วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป

ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • สัญชาติ
 • ศาสนา
 • สถานภาพ
 • อีเมล
 • รูปภาพ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ประวัติการศึกษา
 • ประสบการณ์การทำงาน
วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล ในการฝากประวัติเพื่อค้นหาและจ้างงาน

*** ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
*** ตั้งแต่วันที่ผู้ใช้งานสมัครสมาชิก และยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ จนถึงวันที่ผู้ใช้งานยกเลิกการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่นข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ GuildDevper และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ GuildDevper จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก GuildDevper โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ GuildDevper รวมทั้ง เครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก GuildDevper โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง GuildDevper ในความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การปฏิเสธความรับผิด

 • GuildDevper จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุด ชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า GuildDevper จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ GuildDevper ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆที่เกิดจากความเชื่อถือใน เนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหาย อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่า GuildDevper จะไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อการ กระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • GuildDevper หรือผู้ให้อนุญาตแก่ GuildDevper เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง GuildDevper หรือผู้ให้อนุญาตแก่ GuildDevper เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ GuildDevper กำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GuildDevper
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ GuildDevper โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GuildDevper